Παραγωγή

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει κύρια δραστηριότητα την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, την πρωτοβουλία, την οικονομική ευθύνη έναντι τρίτων και συνάπτει τις συμβάσεις με τους πνευματικούς δημιουργούς και τις αυτές που αφορούν στην χρηματοδότηση της παραγωγής. Ως κύρια δραστηριότητα νοείται αυτή που προσδιορίζεται κατά το φορολογικό νόμο και με βάση την εθνική ονοματολογία οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2149 Β’).

Συμπαραγωγή

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει δραστηριότητα την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, συνεισφέρει οικονομικά ή/και καλλιτεχνικά στην παραγωγή. Ανάλογα την συμφωνία με την παραγωγή, έχει την οικονομική ευθύνη για το μέρος της παραγωγής που αναλαμβάνει και μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους,

Τίτλος: Σε συμπαραγωγή ………..
Στους τίτλους τέλους αναφέρεται στο copyright το φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Παραγωγός

Το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται ως εντεταλμένο από την παραγωγή, έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της παραγωγής και λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με τα δημιουργικά, τα οικονομικά και οργανωτικά θέματα του οπτικοακουστικού έργου.

Τίτλος: Παραγωγός ………..

Συμπαραγωγός

Το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται ως εντεταλμένο από την συμπαραγωγή και έχει την ευθύνη των δημιουργικών, των οικονομικών και των οργανωτικών θεμάτων με την άμεση συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων του εντεταλμένου παραγωγού.

Τίτλος: Συμπαραγωγός ………..

Executive Producer

To φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει σημαντική συμβολή για την υλοποίηση της ο/α παραγωγής, εξασφαλίζοντας την οικονομική συνεισφορά τρίτου ή κάποια σημαντική καλλιτεχνική συμμετοχή ή τα δικαιώματα προϋπάρχοντος λογοτεχνικού έργου στο οποίο βασίζεται το ο/α έργο.

Τίτλος: Executive Producer ………..

Line Producer

To φυσικό πρόσωπο που έχει κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ο/α έργων ή παρέχει εξαρτημένη εργασία και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του σχεδιασμού της παραγωγής από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωσή της. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογιστικού κόστους της παραγωγής, φροντίζει για τις απαιτήσεις των καλλιτεχνικών απαιτήσεων, διαπραγματεύεται συμφωνίες, και συντονίζει τους επικεφαλείς των τμημάτων του ο/α έργου. Είναι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται όλα τα τμήματα της παραγωγής και ο ίδιος είναι στον έλεγχο και τις εντολές του Εντεταλμένου Παραγωγού.

Τίτλος: Εκτελεστής παραγωγός ………..

Συνεργάτης Παραγωγός/Associate Producer

Το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται ή δεν δραστηριοποιείται στην παραγωγή ο/α έργων στον οποίο ο Εντεταλμένος Παραγωγός αναθέτει σημαντικά καθήκοντα για την διευκόλυνση υλοποίησης της παραγωγής.

Τίτλος: Συνεργάτης παραγωγός ………..

Χρηματοδότης

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επενδύει χρηματικό ποσό στην παραγωγή.

Τίτλος: Με την οικονομική υποστήριξη ……….. ή Με τη χρηματοδότηση ………..