• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.
  • Προώθηση συνεργειών με άλλες αγορές στον τομέα του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και των new media.
  • Ανάδειξη των δυνατοτήτων της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
  • Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την διαμόρφωση αρχών υλοποίησης και προώθησης ποιοτικών και ανταγωνιστικών οπτικοακουστικών έργων.
  • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία.
  • Κατάρτιση νέων στελεχών στον κλάδο της παραγωγής.
  • Προάσπιση των επιχειρηματικών αρχών των μελών του και του ρόλου του παραγωγού στην δημιουργία οπτικοακουστικών έργων.
  • Εκπροσώπηση των μελών σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ενώσεις παραγωγών.
  • Δημιουργία και διάδοση τεχνογνωσίας στον τομέα της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.