Πρόσκλησης Υποβολής Βιογραφικού Σημειώματος για την επιλογή ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

5/10//2018

Πρόσκλησης Υποβολής Βιογραφικού Σημειώματος για την επιλογή ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη για κάλυψη θέσης ως

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΑΞΗΣ

στο πλαίσιο υποβολής Πρότασηςμε τίτλο

«Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος) »

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Το N. 4314/2014 (Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», στο βαθμό που συγκεκριμένες διατάξεις αυτού, δύναται να τύχουν αναλογικής εν προκειμένω εφαρμογής,
 3. Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 4. Τον ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,
 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,
 6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006,
 7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,
 8. Την υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/1.11.2016) Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
 9. Τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 10. Τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 11. Το π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 12. Το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και το άρθρο 2 παρ. 23 του Ν. 2621/1998 (Α΄138) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3369/2005,
 13. το άρθρο 58 παρ. 11 του Ν. 4009/2011 και ισχύει δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 4076/2012,
 14. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.),
 15. Τον Κανονισμό Προμηθειών του Φορέα, όπως αυτός ισχύει,
 16. Την με ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ5788/1873/Α3 Πρόσκληση (κωδ. Πρόσκλησης 110, α/αΟΠΣ 3319, ΑΔΑ: ΩΕ7Ε465ΧΙ8-ΖΤ2), για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία 2014-2020», με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα – Β’ Κύκλος» Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
 17. Το από 1/10/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης ΔΣ του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Εργων (Σ.Α.Π.Ο.Ε)

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Σ.Α.Π.Ο.Ε)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Βιογραφικό Σημείωμα για την κάλυψη της θέσης του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΑΞΗΣ, στο πλαίσιο υποβολής Πρότασης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περιγραφή του προς ανάθεση Έργου

Ο Υπεύθυνος Έργου/Πράξης  θα φέρει την ευθύνη του συνολικού προγραμματισμού, συντονισμού, παρακολούθησης κα ελέγχου της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής εναρμόνιση των δράσεων με τις τεθείσες στρατηγικές προτεραιότητες.

 

Ο Υπεύθυνος Έργου/Πράξης θα υποστηρίζεται από τα μέλη της Ομάδας Έργου, των οποίων θα ηγείται και θα επικουρείται από τις υπηρεσίες του Σ.Α.Π.Ο.Ε

Σκοπός της Πρόσκλησης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)» – ΕΠΑ, είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ως ωφελούμενοι ορίζονται  οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα γενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Θετικές, ή Οικονομικές, ή Κοινωνικές Επιστήμες εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής
 • Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
 • Πενταετή (5 έτη) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Οργανωτικότητα, ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους, επικοινωνιακές δεξιότητες, τήρηση προθεσμιών

Διάρκεια Έργου

Το προς ανάθεση Έργο θα διαρκέσει έως το πέρας του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης, ήτοι εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Αμοιβή

Η διαθέσιμη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το προς ανάθεση έργο, θα καθοριστεί σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Πρότασης του  Φορέα.

Στοιχεία  δημοσιοποίησης Πρόσκλησης

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα (site) https://sapoe.gr του Σ.Α.Π.Ο.Ε στο χώρο των Ανακοινώσεων.

Παραλαβή βιογραφικών σημειωμάτων – Παροχή διευκρινίσεων – Λοιποί όροι

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οριζόμενα, οι ενδιαφερόμενοικαλούνται να υποβάλλουν πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το αργότερο μέχρι την 20/10/2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σ.Α.Π.Ο.Εκαι συγκεκριμένα :

[email protected]

Θέμα : Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος για την Πρόσκληση ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΑΞΗΣ στο πλαίσιο υποβολής Πρότασης με τίτλο «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος) »

Υπόψη κ. Παναγιώτη Παπαχατζή

Βιογραφικά Σημειώματα που θα σταλούν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μετά την οριζόμενη προθεσμία, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμα και δεν αξιολογούνται.

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη παρούσα διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση υποβολής Βιογραφικού Σημειώματος.

Σημειώνεται ότι Σ.Α.Π.Ο.Ε, μέσω της παρούσας Πρόσκλησης, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια η ματαίωση της παρούσας διαδικασίας ή επανάληψη αυτής με τους ίδιους ή με νέους όρους, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

Για τον Σ.Α.Π.Ο.Ε

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *