Μέλη του Συνδέσμου γίνονται:

 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν νομίμως στην ελληνική επικράτεια για τουλάχιστον ένα (1) έτος, ως κύρια δραστηριότητα όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το φορολογικό νόμο και με βάση την εθνική ονοματολογία οικονομικών δραστηριοτήτων [1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2149 Β’)], το επάγγελμα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων και είναι ανεξάρτητος παραγωγός σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία (άρθρο 10 Ν. 2328/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3905/2010, άρθρο 18 Π.Δ 109/2010, Οδηγία 2007/65/ΕΚ). Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από έως και δύο φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στη διοίκηση ή την μετοχική σύνθεση.
 • Φυσικά πρόσωπα ελληνικής καταγωγής που ασκούν σε οποιαδήποτε χώρα της αλλοδαπής για τουλάχιστον ένα (1) έτος το επάγγελμα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων ή μετέχουν στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση επιχείρησης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή έχουν εργασιακή σχέση ως παραγωγοί με αλλοδαπή επιχείρηση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.
 • Επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών επηρεάζεται σημαντικά από την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.
 • Ενώσεις με νομική προσωπικότητα των ανωτέρω αναφερομένων επιχειρήσεων. Οι Ενώσεις εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτούμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους.

Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

Φυσικό Πρόσωπο ημεδαπής

Ο αιτών υποβάλει:

 • Αίτηση (αίτηση εγγραφής) στο Διοικητικό Συμβούλιο
 • Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο παραγωγών του οικείου επιμελητηρίου
 • Βιογραφικό
 • Συστατική επιστολή εισδοχής από δύο (2) τακτικά μέλη του Συνδέσμου
 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας

Φυσικό Πρόσωπο αλλοδαπής

Ο αιτών υποβάλει:

 • Αίτηση (αίτηση εγγραφής) στο Διοικητικό Συμβούλιο
 • Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος
 • Βιογραφικό
 • Συστατική επιστολή εισδοχής από δύο (2) τακτικά μέλη του Συνδέσμου
 • Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι μετέχουν στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση επιχείρησης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή έχουν εργασιακή σχέση ως παραγωγοί με αλλοδαπή επιχείρηση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας

Νομικό Πρόσωπο

Το αιτών υποβάλει:

 • Αίτηση (αίτηση εγγραφής) στο Διοικητικό Συμβούλιο
 • Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο παραγωγών του οικείου επιμελητηρίου Εφόσον πρόκειται για άλλη επιχείρηση (βλ. Ποιοι γίνονται Μέλη), πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου επιμελητηρίου
 • Βιογραφικό
 • Συστατική επιστολή εισδοχής από δύο (2) τακτικά μέλη του Συνδέσμου
 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας από κάθε εκπρόσωπο

Ένωση

Η αιτούσα υποβάλει:

 • Αίτηση (αίτηση εγγραφής)
 • Αντίγραφο καταστατικού
 • Αντίγραφο του βιβλίου μητρώου Μελών ή ανάλογου βιβλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα συμπληρωματικές πληροφορίες για τη δραστηριότητά του.
Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα γίνονται δεκτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή με συστημένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση Ζαϊμη 27, Τ.Κ 106 82 Αθήνα.

Η εγγραφή μέλους δεν είναι ΑΥΤΟΜΑΤΗ. Ο αιτών λαμβάνει έγγραφη απάντηση στα στοιχεία επικοινωνίας του για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εγγραφής του εντός περίπου ενός (1) μήνα από την παραλαβή της αίτησης.

Απορρίπτεται αίτηση εγγραφής:

 • Με ελλειπή στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες
 • Εφόσον ο αιτών δεν αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις εισδοχής του ο αιτών που απορρίφθηκε το αίτημα εγγραφής του δύναται να υποβάλει νέα αίτηση στο μέλλον

Εγγραφή Μέλους

Ο αιτών που έχει εγκριθεί η αίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εγγράφεται μέλος του Συνδέσμου με την πληρωμή της εφάπαξ εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής του (Κόστος Εγγραφής 100 € και Ετήσιας Συνδρομής 150 €) και λαμβάνει με συστημένη επιστολή:

 • Επαγγελματική Ταυτότητα του Συνδέσμου
 • Ηλεκτρονικό Κωδικό Μέλους